Algemene verkoopsvoorwaarden

Bvba Bruun

Kanaaldijk 12 Unit 2
2380 Ravels
Kbo: 0640.896.420
Tel 0475 91 22 62
e-mail: info@arcade-games.be
web-site : www.arcade-games.be
Handelsnaam : ARCADE GAMES

 1. ALGEMEEN:
  Ondernemer: de bvba Bruun, met zetel te Ravels, Kanaaldijk 12 Unit 2
  Consument: enkel de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
  Handelsklant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft.
  Overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst die tussen de onderneming en de consument wordt afgesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening zonder gelijktijdige en fysieke aanwezigheid van partijen en waarbij, tot op en met inbegrip waarop de overeenkomst wordt gesloten, gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
  Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst met de ondernemer. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn eventuele aankoopvoorwaarden van de klant niet van toepassing op overeenkomsten gesloten met de ondernemer.

 2. De consument (niet-handelaar) kan een overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen, zonder opgave van redenen, ontbinden. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt. Om voormeld herroepingsrecht uit te oefenen, dient de consument aan de ondernemer via een ondubbelzinnige verklaring (bv. via post, fax, e-mail …) zijn beslissing mee te delen om de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat deze mededeling betreffende uitoefening van het herroepingsrecht wordt verzonden, voordat de herroepingstermijn is verstreken. Indien de consument de overeenkomst herroept, verricht de ondernemer de terugbetaling van alle ontvangen betalingen, exclusief de leverings- verplaatsingskosten, de consument kan de goederen terugbrengen naar de ondernemer en krijgt dan uitsluitend het bedrag van de goederen terug exclusief de aangerekende leverings- verplaatsingskosten die zijn betaald bij een levering door de ondernemer of tegen betaling van de leverings- verplaatsingskosten (deze zullen bij het ophalen van de goederen in mindering worden gebracht) laten ophalen door de ondernemer, binnen 14 dagen na de dag waarop de ondernemer wordt geïnformeerd over de beslissing van de consument tot herroeping. Tenzij de ondernemer heeft aangeboden om ingeval van herroeping van overeenkomst de goederen zelf af te halen, mag de ondernemer wachten met terugbetaling tot hij de goederen zelf heeft teruggekregen of de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk van deze tijdstippen eerst valt.
  De consument dient de goederen onverwijld, doch in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij zijn besluit tot herroeping van de overeenkomst aan de ondernemer heeft meegedeeld, aan de ondernemer of aan de door de ondernemer aangewezen derde, terug te zenden of te overhandigen. De consument is op tijd indien hij de goederen terugstuurt voor deze termijn is overschreden. De kosten voor de terugzending van de goederen komen voor rekening van de consument. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen, die het gevolg is van de behandeling van de goederen dat verder gaat, dan nodig was om de aard, de kenmerken en gebeurlijk de werking van de goederen vast te stellen. Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met de gekochte goederen en de verpakking en hij zal het product slechts mogen hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen. (maximum 5 proefspelletjes op speeltoestel) Het risico en de bewijslast betrekkelijk het juist en tijdig uitoefenen van voormeld herroepingsrecht berusten bij de consument.
  Voormeld herroepingsrecht is slechts van toepassing voor de wettelijk bepaalde doelgroep, nl. uitsluitend de particuliere consument, niet-handelaar.

 3. De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op datum van het tot stand komen van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen, op voorwaarde dat het product wordt aangewend voor normaal gebruik.
  De garantieverplichting van de ondernemer is beperkt tot een termijn van 6 maanden na datum van levering van de goederen, zulks onverminderd de toepassing van de regelgeving inzake verkopen aan consument (art. 1649bis-1649octies BW).
  De ondernemer voldoet aan zijn garantieverplichting indien hij binnen de 14 dagen na een klacht voorziet in kosteloos herstel of indien hij voorziet in kosteloze vervanging, nl. pas wanneer herstel niet mogelijk is naar oordeel van de ondernemer en voor zover herstel en/of vervanging niet buiten verhouding zouden zijn, zulks gelet op de waarde van het product en/of de ernst van het gebrek. Verplaatsingskosten zijn steeds ten laste van de klant.
  Geenzins kan de ondernemer worden aangesproken voor eender welke gevolgschade die zou voortkomen uit een gebrek aan de verkochte zaak en in het bijzonder uit de derving van het gebruik van de verkochte zaak.
  Indien door de klant enige wijziging wordt aangebracht aan het gekochte toestel of de geïnstalleerde software, zal elke garantieplicht van de ondernemer vervallen.

 4. De ondernemer heeft het recht om de kenmerken van het te leveren product te wijzigen, voor zover de kenmerken niet wezenlijk zijn voor de klant of voor het gebruik waartoe het product bestemd is, althans voor zover dit gebruik aan de ondernemer was meegedeeld en door hem was aanvaard of voor zover dit gebruik redelijkerwijze was te voorzien door de ondernemer.
  Levering gebeurt, tenzij anders overeengekomen, op kosten en op risico van de klant.

 5. Voor zover niet anders bepaald in de overeenkomst, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden betaald uiterlijk bij levering van de goederen. Bij niet tijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn met rentevoet van 10%, berekend op het verschuldigde saldo. Bovendien zal in dat geval het verschuldigde saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 10%, berekend op het laattijdig betaalde of verschuldigde bedrag, met een minimum van 40 euro.
  Ingeval van niet-tijdige betaling heeft de ondernemer het recht om alle nog lopende bestellingen op te schorten of zelfs te annuleren.

 6. De geleverde goederen blijven de uitsluitende eigendom van de ondernemer, tot aan de volledige betaling ervan. Ingeval van niet-tijdige betaling, kunnen de geleverde goederen door de ondernemer worden teruggehaald zonder voorafgaande ingebrekestelling of kennisgeving.

 7. Klachten betrekkelijk zichtbare gebreken en/of niet-conforme levering dienen te worden gemeld bij levering en dienen door de klant schriftelijk aan de ondernemer te worden bevestigd binnen de termijn van 8 dagen na levering. Protesten met betrekking tot facturen dienen door de klant aan de ondernemer schriftelijk te worden meegedeeld binnen de 8 dagen na factuurdatum. Klachten met betrekking tot de garantieplicht van de ondernemer dienen door de klant schriftelijk aan de ondernemer te worden meegedeeld binnen de 14 dagen na datum waarop de klant het beweerde gebrek kent of diende te kennen.
  Voormelde termijnen gelden als vervaltermijn.

 8. Alle geschillen welke ontstaan tussen ondernemer en klant zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van het rechtsgebied van de vestiging van de ondernemer.

 9. Alle overeenkomsten die tot stand komen tussen ondernemer en klant ressorteren uitsluitend onder het Belgische recht.